NIE ISTNIEJE POJĘCIE "ZAMKNIĘCIE ZAKŁADU"!

Opublikowano: piątek, 03, czerwiec 2016

Ministerstwo Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, odpowiedzieli na uchwałę podjętą na marcowej sesji przez Radę Miejską w Korszach w sprawie zamknięcia Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach. Odpowiedź zarówno z Ministerstwa jak i z WIOŚ-u jest jednoznaczna i kategoryczna. Co ciekawe Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie ma wątpliwości co do metodyki badań przeprowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska, który wystosował opinię na zlecenie prokuratury. Na tę opinię ostatnio powoływał się nieformalny komitet korszeński.

 

(…) Tut. Inspektorat szczegółowo zapoznał się z ww. opinią. Należy nadmieni, iż duża część opracowania opiera się na wynikach badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Olsztynie oraz wynikach, które są znane tut. Inspektoratowi. Odnośnie badań opracowanych przez Instytut Ochrony Środowiska, nie możemy się do nich odnieść, gdyż brak jest informacji dotyczącej metodyki referencyjnej. Z tego samego powodu niemożliwe jest porównywanie wyników badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Olsztynie z badaniami przeprowadzonymi przez IOŚ – PIB(...)

W świetle obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska nie istnieje pojęcie „zamknięcia zakładu”! - pisze Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

W piśmie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie czytamy:

(...)Odnośnie zawartości w glebach informujemy, że WIOŚ w Olsztynie, nie posiada własnych wyników badań gleb w m. Korsze z okresu przed powstaniem Zakładu ZAP Sznajder Batterien S.A Oddział Produkcyjny w Korszach. W związku z powyższym tut. Instytut, nie może wypowiedzieć się w temacie kształtowania się stężeń metali ciężkich w glebie w m. Korsze w okresie przed i po ww. Zakładu.

Dalej w piśmie WIOŚ napisał: (...)Badania próbek gleb na zawartość ołowiu i kadmu (…) nie wykazały przekroczeń tych metali w analizowanych próbkach gleb w stosunku do wartości dopuszczalnych(...)

W piśmie z Ministerstwa Środowiska czytamy: (…) Obowiązuje bowiem zasada swobody działalności gospodarczej. Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, działając w granicach przyznanych mu kompetencji jako organowi ochrony środowiska, w pozwoleniu zintegrowanym wydanym ZAP Sznajder Batterien S.A określił warunki korzystania ze środowiska oraz obowiązki związane z eksploatacją instalacji, w tym dopuszczalną emisję, sposób postępowania z odpadami, usytuowanie stanowisk do pomiaru emisji. Instalacja do recyklingu zużytych akumulatorów (…) nie oddziałuje ponadnormatywnie na środowisko i nie zagraża zdrowiu ludzi.

Na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowisk, zakład w Korszach objęty jest stałym nadzorem Warmińsko – Mazurskiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pismo Ministerstwa Środowiska, zostało przekazane do wiadomości Prezesa Rady Ministrów.

2-1.JPG

2-2.JPG

 

4.JPG

3.JPG

 

 

Moim zdaniem

Dzień Dobry Mazury

Na temat

Małe domy kultury

Inspiracje Joasi

Eko-fala

Facebook

Kontakt

Adres redakcji

ul. Rybna 1
11-400 Kętrzyn

BIURO REKLAMY